top of page

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Notis Perlindungan Data Peribadi (“Notis“) ini menerangkan bagaimana Valuevest Ventures Sdn. Bhd. (Company No. 201901035400 (1344730-P)) dan anak-anak syarikatnya, syarikat-syarikat bersekutu dan entiti-entiti yang dikawal bersama (“VVSB“) menggunakan Data Peribadi anda. 

Pengumpulan Data Peribadi.

Data Peribadi” bermaksud maklumat mengenai anda, dari mana anda boleh dikenal pasti , termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, nombor kad pengenalan, nombor sijil kelahiran, nombor pasport, kewarganegaraan, alamat, nombor telefon, nombor faks, maklumat perbankan, butiran kad kredit, bangsa, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, status pemastautin, latar belakang pendidikan, latar belakang kewangan, kepentingan peribadi, alamat e-mel, pekerjaan anda, jawatan anda dalam syarikat anda, butir-butir syarikat anda, industri pekerjaan, apa-apa maklumat mengenai anda yang anda berikan kepada VVSB dalam borang pendaftaran, borang permohonan atau borang yang serupa bentuk dan/atau apa-apa maklumat mengenai anda yang telah atau mungkin dikumpul, disimpan, digunakan dan diproses oleh VVSB dari semasa ke semasa dan termasuk data peribadi sensitif seperti data yang berkaitan dengan kesihatan, kepercayaan agama atau kepercayaan serupa.

Penyediaan Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberikan VVSB Data Peribadi anda, VVSB tidak akan dapat memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan dan Tujuan Tambahan seperti yang disenaraikan di bawah.

Jika anda seorang ejen, penjual, pembekal, pelabur atau pembekal perkhidmatan, penyediaan Data Peribadi anda adalah wajib dan kegagalan untuk memberikan Data Peribadi anda, mungkin melanggar peruntukan undang-undang atau peraturan kawal selia yang berkenaan, dan boleh menyebabkan VVSB tidak dapat menggaji anda untuk menyediakan perkhidmatan atau produk atau mengeluarkan bayaran kepada anda untuk produk atau perkhidmatan yang telah disediakan.

Sumber di mana Data Peribadi anda diperoleh

Selain daripada Data Peribadi yang anda berikan kepada VVSB secara langsung, VVSB mungkin mengutip Data Peribadi anda dari pelbagai sumber seperti:

 • apabila anda mengisi borang permohonan atau borang pendaftaran atau borang yang serupa bentuk;

 • daripada sumber-sumber awam seperti direktori,

 • daripada agensi pelaporan kredit;

 • apabila anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan VVSB di mana-mana acara atau aktiviti;

 • daripada pelbagai entiti atau bahagian di bawah VVSB; atau

 • dengan menggunakan laman web VVSB, yang merangkumi semua laman web yang dikendalikan oleh VVSB Berhad. Maklumat Peribadi anda juga boleh dikumpulkan daripada “cookies” yang digunakan pada Laman Web.

 

Tujuan Pemprosesan

VVSB mungkin menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk perniagaan dan aktiviti-aktiviti VVSB yang termasuk, tanpa had, tujuan berikut (“Tujuan”): –

Di mana anda seorang pelanggan/pelabur VVSB:

 • untuk melaksanakan obligasi VVSB berkenaan dengan sebarang kontrak yang dibuat dengan anda;

 • untuk melaksanakan sebarang pelaburan;

 • untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan atau produk yang anda minta;

 • untuk memproses langganan anda dan untuk menyampaikan langganan kepada anda; 

 • untuk memproses penyertaan anda dalam mana-mana acara, aktiviti, kumpulan fokus, kajian penyelidikan, promosi, polls, kaji selidik;

 • untuk memproses, mengurus atau mengesahkan permohonan anda untuk langganan dengan VVSB dan untuk memberikan anda manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan;

 • untuk mengesahkan pembelian anda dan memproses bayaran yang berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang anda minta;

 • untuk memahami dan menganalisis keperluan dan pilihan anda;

 • untuk membangunkan, meningkatkan dan menyediakan produk dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan anda;

 

Di mana anda seorang ejen, pelabur atau pembekal perkhidmatan:

 • untuk tujuan menggaji anda untuk menyediakan perkhidmatan atau produk;

 • untuk memudahkan atau membolehkan pemeriksaan yang mungkin diperlukan oleh VVSB untuk tujuan penggajian anda;

 • untuk menghubungi anda atau syarikat anda;

 

Am:

 • untuk menjawab soalan-soalan, komen dan maklum balas daripada anda;

 • untuk berkomunikasi dengan anda untuk mana-mana tujuan yang disenaraikan dalam Notis ini;

 • untuk tujuan pentadbiran dalaman seperti audit, analisis data, rekod pangkalan data;

 • untuk tujuan pengesanan, pencegahan dan pendakwaan jenayah;

 • untuk VVSB mematuhi obligasinya di bawah undang-undang;

 

dan anda bersetuju kepada VVSB menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan dan mengikut cara yang seperti yang dikenal pasti dalam Notis ini.

Tujuan pemasaran dan promosi

VVSB juga mungkin menggunakan dan memproses data anda untuk tujuan lain seperti (“Tujuan Tambahan“) : –

 • untuk berkongsi Data Peribadi anda dengan rakan kongsi, pelaburan, pengiklan, syarikat pengurusan acara atau penaja yang mungkin berkomunikasi dengan anda untuk memasarkan produk, perkhidmatan, acara atau promosi mereka; melalui pos, panggilan telefon, khidmat pesanan ringkas (SMS), melalui tangan dan/atau melalui e-mel .

Pembatalan langganan dan pembatalan izin

Jika Anda ingin membatalkan izin yang VVSB telah peroleh daripada Anda untuk Tujuan yang ditetapkan di sini, sila maklumkan kepada VVSB dengan menggunakan maklumat yang dinyatakan di bawah.

Pemindahan Data Peribadi

Data Peribadi anda mungkin dipindahkan, disimpan, digunakan dan diproses dalam bidang kuasa lain selain Malaysia, kepada syarikat-syarikat di bawah VVSB yang terletak di luar Malaysia dan/atau di mana pelayan VVSB terletak di luar Malaysia. Anda memahami dan bersetuju kepada pemindahan Data Peribadi anda ke luar daripada Malaysia sebagaimana yang dinyatakan di dalam ini. 

Pendedahan kepada Pihak Ketiga

Maklumat Peribadi anda mungkin dipindahkan, diakses atau didedahkan kepada pihak ketiga bagi Tujuan dan Tujuan Tambahan . Selanjutnya, VVSB mungkin melibatkan syarikat-syarikat lain, pembekal perkhidmatan atau individu untuk melaksanakan fungsi-fungsi bagi pihaknya, dan seterusnya mungkin memberikan akses atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan atau pihak ketiga tersebut. Pihak-pihak ketiga yang dimaksudkan dalam Seksyen ini termasuk (tanpa had) : –

 • ejen penghantaran seperti vendor akhbar dan agen akhbar;

 • rakan kongsi VVSB dan pengiklan, yang termasuk pihak di mana VVSB mempunyai kerjasama untuk acara-acara, program dan aktiviti tertentu;

 • syarikat pengurusan acara dan penaja acara ;

 • syarikat-syarikat penyelidikan pemasaran ;

 • Pembekal perkhidmatan, termasuk, pembekal perkhidmatan teknologi maklumat (IT) untuk infrastruktur, perisian dan kerja pembangunan;

 • penasihat profesional dan juruaudit luar, termasuk penasihat undang-undang, penasihat kewangan dan pakar perunding;

 • entiti lain dalam VVSB; dan

 • pihak berkuasa Kerajaan untuk mematuhi keperluan undang-undang, kawal selia dan kerajaan.

 

Data Peribadi Anda juga mungkin akan dikongsi bersama berkaitan dengan urus niaga korporat , seperti penjualan anak syarikat atau pembahagian, penggabungan, penyatuan, atau penjualan aset, atau dalam hal tidak mungkin penggulungan.

Akses & Permintaan Pembetulan dan Pertanyaan, Menghadkan Pemprosesan Data Peribadi

Tertakluk kepada apa-apa pengecualian di bawah undang-undang terpakai, anda boleh meminta akses kepada dan/atau meminta pembetulan kepada Data Peribadi anda, membuat permintaan untuk menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda untuk Tujuan Tambahan dan/atau membuat sebarang pertanyaan mengenai Data Peribadi anda dengan menghubungi : –

 • Alamat : SO 21-5, Menara 1 KL Eco City, 3, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

 • Alamat e-mel: info@valuevestventures.com

 • Nombor Telefon: (+60) 3 2201 2298/ (+60) 12 962 6208

 • Waktu Operasi : Isnin - Jumaat; 10am - 4pm

 

VVSB berhak untuk mengenakan bayaran untuk akses Data Peribadi anda dalam jumlah yang dibenarkan di bawah undang-undang.


Berkenaan dengan hak anda untuk mengakses dan/atau membetulkan Data Peribadi anda, VVSB mempunyai hak untuk menolak permintaan anda untuk mengakses dan/atau membuat sebarang pembetulan terhadap Data Peribadi anda untuk sebab-sebab yang dibenarkan di bawah undang-undang, seperti di mana perbelanjaan menyediakan akses kepada anda adalah tidak seimbang dengan risiko atau privasi anda atau privasi orang lain.

Jika anda tidak ingin Data Peribadi anda dikumpul melalui “cookies” di Laman Web, anda boleh menyahaktifkan “cookies” dengan melaraskan tetapan pelayar internet anda untuk melumpuhkan, menghadkan atau menyahaktifkan “cookies”, dengan memadamkan sejarah pelayaran anda dan dengan memadamkan cache dari pelayar internet anda.

 

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman-laman web pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa VVSB tidak bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan, perkongsian, atau pendedahan data dan maklumat oleh pihak ketiga. Jika anda memberikan maklumat secara langsung ke laman-laman tersebut, dasar privasi dan terma-terma perkhidmatan pada laman-laman tersebut akan digunapakai dan VVSB tidak bertanggungjawab untuk amalan pemprosesan maklumat atau dasar privasi laman-laman tersebut.

Maklumat Peribadi daripada Kanak-kanak Bawah Umur dan Individu-individu Lain

Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, sila tidak membenarkan kanak-kanak bawah umur (individu di bawah umur 18 tahun) di bawah jagaan anda untuk memberikan Data Peribadi kepada VVSB. Sekiranya Data Peribadi diberikan kepada VVSB, anda dengan ini bersetuju kepada pemprosesan Data Peribadi kanak-kanak tersebut dan secara peribadi menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Notis ini dan mengambil tanggungjawab untuk tindakan beliau.

Dalam keadaan tertentu, anda mungkin telah memberikan data peribadi berkaitan individu lain (seperti suami atau isteri, ahli keluarga atau rakan anda) dan dalam keadaan tersebut, anda mewakili dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk menyediakan data peribadi mereka kepada VVSB dan anda telah mendapat persetujuan mereka untuk pemprosesan data peribadi mereka dan digunakan dengan cara yang seperti yang dinyatakan dalam Notis ini.

Pengakuan dan Persetujuan

Dengan berkomunikasi dengan VVSB, menggunakan perkhidmatan VVSB, atau melalui perhubungan dan penggajian anda dengan VVSB, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Notis ini dan bersetuju dengan penggunaan, pemprosesan dan pemindahan Data Peribadi anda oleh VVSB seperti yang dinyatakan dalam Notis ini.

VVSB mempunyai hak untuk mengubah suai, mengemas kini atau meminda terma-terma Notis ini pada bila-bila dengan meletakkan Notis yang telah dikemaskini pada Laman Web. Dengan terus berkomunikasi dengan VVSB, dengan terus menggunakan perkhidmatan VVSB, membuat pembelian produk daripada VVSB atau dengan perhubungan dan penggajian berterusan anda dengan VVSB berikutan pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan kepada Notis ini, tindakan tersebut akan menandakan penerimaan anda kepada apa-apa pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan.

 

Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Personal Data Protection Act Policy

bottom of page